e-ISSN 2147-8325
Cilt: 9 Sayı: 2 Yıl: 2021
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler

YAZIM KURALLARI

YAZIM KURALLARI

Türk İmmünoloji Dergisi (e-ISSN 2147-8325), başka bir yerde özet haricinde yayımlanmamış olması koşuluyla, özgün makale, olgu sunumu, kısa bildiri, derleme ve editör yazılarını kabul etmektedir. Editörler, immünoloji ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilintili tüm makaleleri yayına hazırlar. Ayrıca editörler immünoloji alanı ile ilgili kitap tanıtımları, toplantı raporları ve yazışmaların gönderilmesini de teşvik eder. Derginin resmi dili Türkçe ve ingilizcedir. Türk immünoloji Dergisi Türk İmmünoloji Derneği’nin bilimsel içerikli resmi ve süreli yayın organıdır; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayımlanmaktadır.

Makalelerin tümü, derginin benimsediği üsluba uygunluk açısından editörün incelemesinden geçer. Bu dergide yayımlanan makalelerin tümünün çoğaltım hakkı saklıdır.

MAKALE GÖNDERİMİ
Makalelerin tümü, www.turkimmunoloji.dergisi.org sitesine giriş yapılarak online gönderim sistemi üzerinden iletilecektir. Ayrıntılı bilgi almak isteyen yazarlar, aşağıda irtibat bilgileri verilen yetkili kişilere ulaşabilir:

Editor in Chief
Prof. Dr. Günnur Deniz
Adres: İstanbul Üniversitesi, DETAE, immünoloji Anabilim Dalı, Vakıf Gureba Cad., 34393 Şehremini, İstanbul, Türkiye
E-mail: [email protected]
Tel: 0212 - 414 20 97
Faks: 0212 - 532 41 71

Managing Editor
Prof. Dr. Akif Turna
Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-mail: [email protected]
Tel: 0216 421 42 00
Fax: 0216 421 41 10

ONLİNE GÖNDERİM
Kısa süreli hakem denetimi ve yayını geciktirmemek için yalnızca online gönderimler kabul edilmektedir. Makaleler www.turkimmunoloji.dergisi.org adresinden online olarak gönderilmelidir. Online sistem dört ana kısımdan oluşmaktadır: (i) makale gönderim modülü (MSM), (ii) editör modülü, admin modülü ve hakem modülü. Editör modülü, (iii) admin modülü ve (iv) hakem modülü arka planda çalışır ve son kullanıcı ekranına yansımaz. Bu dökümanda kullanılan terim modülü, yalnızca MSM içindir. Hakem denetimli sistemin bir parçası olarak, yazarlara da hakem raporu iletilecek olup, makalelerinin durumunu online olarak takip edebileceklerdir. Makale gönderim sürecinde yazarlara online yardım desteği de verilecektir. Desteklenen formatlar, Desteklenen fontlar ve Desteklenen görüntüler

Desteklenen formatlar

Desteklenen fontlar

Desteklenen görüntüler

.doc or .docx

Arial

.jpeg

(MS Office veya

Times

.tif

Windows için Macintosh)

Times New Roman

Modül makaleyi tek bir doküman olarak kabul ettiği için, dokümanlar gönderilmeden önce .doc veya .docx uzantılı olmalıdır. Desteklenen dosya uzantıları, fontlar ve diğer formatlar Tablo’da verilmiştir.

Makale gönderen yazarların tümüne gerekli bilgiler verildikten sonra bir kullanıcı adı ve şifre iletilecektir. Bu kullanıcı adı ve şifre ile makale gönderim sistemine giriş yapan yazarların, yayın sürecini geciktirmemesi için sistemde yer alan talimatları dikkatlice okumaları gerekmektedir. Yazarların makaleleri tüm şekiller, tablolar ve ilave dokümanlar ile birlikte göndermesi rica olunur. Bununla birlikte, yazarların Telif Hakkı Devri ve Mali İfşa Formu ve makalenin türüne göre kılavuzda belirtilen kontrol listesi ile birlikte bir kapak yazısı iletmesi de gerekmektedir. Sayfalar, yardım menüsü ile desteklenmektedir. Yardım almak veya yaşadığı bir sorunu paylaşmak isteyen yazarlar, [email protected] adresine e-posta gönderebilir.

Bütün makalelerin benzerlik tespiti denetimi, CrossRef Similarity Check yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır.

MAKALELERİN HAZIRLANMASI
immünoloji Dergisi, “Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar”a (Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Kurulu: Br Med J 1988;296:401-5) uygun olarak hazırlan m aktadır. Makale gönderimini takiben, yazarlar çalışma/araştırmanın türünü ve aşağıdaki kılavuzda belirtilen kontrol listesini temin etmek durumundadır: randomize kontrollü çalışmalar için CONSORT kılavuzu (CONSORT grubu üyeleri: Moher D, Schultz KF, Altman D. “The CONSORT statement revised recommendations for improving the quality of reports of parallel group randomized trials”. JAMA 2001;285:1987-91JAMA 2001;285:1987-91); randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi ve sistemik incelemesi için QUOROM kılavuzu (Moher D, Cook DJ, Eastwood S, Olkin I, Rennie D, Stroup DF. Randomize kontrollü çalışmaların meta-analizlerini raporlama kalitesinin iyileştirilmesi: QUOROM kılavuzu. “Quality of Reporting of Meta-Analyses”. Lancet 1999:354:1896-900) ve gözlemsel çalışmaların meta-analizi ve sistemik incelemesi için MOOSE kılavuzu (Stroup DF, Berlin JA, Morton SC ve ark. “Metaanalysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting Meta-analysis of observational Studies in Epidemiology (MOOSE) group”. JAMA 2000;283:2008-12).

Hayvan deneyleri, “Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanım ilkesi” (NIH yayın No. 86-23, revizyon tarihi: 1985) ve ulusal yönetmelikler uyarınca yürütülmelidir. Editörler, yukarıda sözü geçen gerekliliklere uygun olmayan makaleleri reddetme hakkını saklı tutar. Yanlış beyanlardan veya gerekliliklerin yerine getirilmemesinden yazarlar sorumlu tutulacaktır.

Kapak yazısında yazarlar, makalenin bir bölümünün elektronik ortam dahil başka bir yerde yayımlandığı veya yayımlanmasının planlandığını belirtmekle yükümlüdür. Kapak yazısında yazışma yapacak yazarın adresi, mobil ve kurum telefon numarası ile faks numarası ve e-posta adresi mutlaka yer almalıdır. Ayrıca diğer yazarların mobil telefon numaraları da eklenmelidir.

TELİF HAKKI

Yazarlar, makalenin yayına kabul edilmesi ve yayımlanması halinde, makalelerinin telif hakkını Türk İmmünoloji Dergisi’ne devreder. Telif hakkı, makalenin her türlü münhasır ve sınırsız olarak çoğaltım ve dağıtım hakkını (basılı, elektronik ortamda veya başka şekillerde) ve tüm dil ve ülkelerde yapılacak olan çeviri haklarını içerir. Amerikalı yazarların telif hakkı, devredilebilir olduğu kadar dergiye aktarılır. Makalelere “Telif Hakkı Devir Beyanı” iliştirilmelidir.

MAKALE ÖZELLİKLERİ
Makale, şekiller ve tablolar A4 sayfasında 1.5 satır aralığıyla yazılmış ve Microsoft Office Word Programı kullanılarak hazırlanmış olarak gönderilmelidir. Özgün makaleler, tablo ve şekiller dahil olmak üzere, 15 sayfayı geçmemelidir. Kısa sunumlar, bir şekil veya azami iki tablo dahil olmak üzere, 5 sayfayı geçmemelidir.

Sayfası
İlk sayfada (i) kısa ve bilgilendirici bir üslup ile makalenin başlığı; (ii) yazarların ilk, ikinci ve soyadları; (iii) çalıştıkları kurum ve bölümler; (iv) yazışma yapacak yazarın adı, adresi, telefon ve faks numarası ve e-posta adresi; (v) yeniden basım talebini değerlendirecek yazarın adı ve adresi; (vi) bağış, ekipman, ilaç vs. şekillerde verilen desteğin kaynakları ve (vii) 40 karakteri geçmeyen kısa başlık yer almalıdır.

Özet
Makalelerde yapılandırılmış özet yer almalıdır. Özgün makalelerin özetleri 250 kelimeyi; kısa sunum ve olgu sunumlarının özetleri 100 kelimeyi geçmemelidir. Özet bölümünde çalışmanın veya araştırmanın amacı, yapılan işlemler, kullanılan yöntemler, elde edilen ana bulgular, spesifik veriler, istatistiksel anlamlılık ve ana sonuçlar yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler, birbirleriyle örtüşecek şekilde yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Özetin sonuna 3 ila 6 Anahtar sözcük eklenmelidir. Eklenecek anahtar sözcükler Türkiye Bilim Terimleri (www.bilimterimleri.com)’nden kontrol edilmeli ve harf dizinine göre sıralanmalıdır. Anahtar kelime olarak kısaltma kullanılamaz. Özgün makale metni Giriş, Gereçler ve Yöntemler, Bulgular ve Tartışma olarak dört kısma ayrılır. Olgu sunumu, derleme ve perspektif gibi diğer makale türleri, standart formata uygun olarak yayımlanır.

Giriş
Makalenin amacı ve bilimsel zemini kısa ve öz olarak ifade edilme ve yalnızca en ilintili referanslara atıfta bulunulmalıdır.

Gereçler ve Yöntemler
Gözlemsel veya deneysel kişilerin seçim kriterleri açıkça tanımlanmalıdır. Kullanılan işlem ve yöntemler, başka araştırmacıların sonuçları tekrarlayabileceği şekilde ayrıntılarıyla anlatılmalıdır. İstatistiksel yöntemler dahil olmak üzere kullanılan birincil yöntemlere ve kısaca düzenlenmiş yöntemlere ilişkin referanslar verilmeli ve bu yöntemlerin seçilme nedenleri ve kısıtlılıkları değerlendirilmelidir. Jenerik isim, doz ve kullanım şekli dahil olmak üzere, kullanılan ilaç ve kimyasalların tümü belirtilmelidir. Orijinal verilere ulaşmadan anlaşılabilecek şekilde ayrıntılı olarak kullanılan istatistiksel yöntemler tanımlanmalı ve bildirilen sonuçlar değerlendirilmelidir. Randomizasyona ilişkin ayrıntılar, tedavi komplikasyonları, gözlem sayısı, kullanılan bilgisayar programları belirtilmelidir. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar raporlanırken, uygulanan işlemleri insan deneyleri sorumlu kurulunun etik standartlarına uygun olduğu da belirtilmelidir. Hastaların adı, baş harfleri veya özellikle kayıt numaraları görsel materyaller üzerinde kullanılamaz.

Bulgular
İstatistiksel yöntemler ile desteklenen ayrıntılı bulgular belirtilmelidir. Şekiller ve tablolar makaleyi destekler nitelikte olmalı, metnin tekrarı olmamalıdır. Yalnızca önemli gözlemlere yer verilmelidir. Gözlemler başka araştırmacıların gözlemleri ile karşılaştırılmamalıdır. Bu tür karşılaştırma ve yorumlara Tartışma bölümünde yer verilmelidir.

Sonuç
Çalışma bulgularının önemi ve anlamlı belirtilmeli; ancak Bulgular kısmında verilen ayrıntılar tekrarlanmamalıdır. Yazarın görüşleri, bilinen gerçekler ile sınırlandırılmalıdır. Bu bölümde çalışma bulguları, başka araştırmacıların bulguları ile karşılaştırılabilir. Ancak bu bölümde yeni veri sunulamaz.

Teşekkür
Tartışma kısmını takiben, bir veya iki cümleyle (i) yazar statüsünde olmayan, fakat çalışmaya katkıda bulunan, (ii) teknik destek sağlayan, (iii) mali ve materyal desteği verenlere, verdikleri desteğin niteliği belirtilerek teşekkür edilebilir.

Referanslar
Referansta bulunulan makalenin ilk yazarının soyadı verilmişse, ardından “ve ark.” ifadesi eklenmelidir. Takiben “[ ]” köşeli parantez içerisinde (tercihen üst imge olarak) referans numarası yazılmalıdır. Sonrasında cümle tamamlanabilir.

Referanslar, “[ ]” köşeli parantez içerisinde (tercihen üst imge olarak) Arap rakamları ile yazılmalıdır. Farklı ifadeler için farklı referansların kullanılması halinde, her referans ilgili ifadenin sonundaki noktalama işaretinden sonra “[ ]” köşeli parantez içerisinde yazılmalıdır. Referanslar, metinde ilk geçtikleri yerden itibaren ardışık numarayla sıralanmalıdır. Tüm yazarların veya kurum ve kuruluşların adı yazılmalıdır. Dergi adları, Index Medicus’ta kullanılan üsluba göre kısaltılmalıdır. Indekslenen dergilerin listesi için bkz. Index Medicus. Referanslara kabul edilen ancak henüz yayımlanmayan ve yayımlanması için gönderilen makaleler de eklenebilir.

Kaynak Örnekleri
1. Dergiden alınan makaleler:
Yazıcı H, Akogan G, Yalcin B, Muftuoglu A. The high prevalence of HLA B5 in Behçet’s disease. Clin Exp Immunol 1977;30:259-61.

2. Dergiden alınan makaleler (baskıda):
Gudelj L, Deniz G, Rukavina D, Johnson PM, Christmas SE. Expression of functional molecules by human CD3 decidual granular leucocyte clones. Immunology 1996. [in press]

3. Dergiye yayınlanması için gönderilen makaleler:
Akdeniz H, Ozdemirli M, Rodgers O, El-Khatib M, Shirahama T, Ju ST. Modified apoptosis [submitted for publication].

4. Kitap:
Mazza J, editor. Manual of clinical hematology. 3rd ed. Boston: Little Brown and Company; 1988.

5. Kitap bölümü:
Lunkens JN. Immune deficiency diseases: Inherited and acquired. In: Lee GR, L, Bithell TC, Foerster J, Athens JW, Lukens JN, editors. Wintrobe’s clinical hematology. 9th ed. Philadelphia: Lea and Febiger; 1993. p. 1676-703.

6. Özet:
Greco C, Gandolfo GM, Alvino S, Cianciulli AM, Venturo I, Lopez M, et al. Tumor-associated MGUS (monoclonal gammopathies of uncertain significance): differences in serum levels of IL-6 (interleukin-6) and other markers. Proc Am Soc Clin Oncol 1993;408:1397. [Abstract]

7. Yazışma:
Ozsoylu S. Idiopathic thrombocytopenic purpura. Acta Haematol (Basel) 1994;92:55. [letter]

Tablolar, Şekiller ve Resimler
Tablolar özgün kelime işleme yazılımı kullanılarak hazırlanmalı veya excel veya başka bir uyumlu yazılımdan alınarak özgün dosya içerisine yerleştirilmelidir. Tablo ve şekiller, Tablo’da belirtilen kısıtlılıklara uygun olarak hazırlanmalıdır. Resim dosyası olarak oluşturulan tablolar sorunlu olduğu için tavsiye edilmemektedir. Şekiller, özgün dosyaya gömülü olmalı; ancak istendiğinde ayrı olarak da gönderilebilmelidir. Desteklenen görüntü dosyaları Tablo’da belirtilmektedir. Şekillerde kısaltma ve sembolleri açıklayan notlar yer almalıdır.

Ölçü Birimleri
Ölçü birimlerinde Uluslararası Birim Sistemi (SI) uyarınca metrik sistem kullanılmalıdır. Bkz. SI Dönüştürme Rehberi, New England Journal of Medicine Books, 1992.

Kısaltmalar ve Semboller
Standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Ancak başlık ve özet bölümlerinde kısaltma kullanılmaz. Standart bir kısaltma değil ise, metinde önce açılımı yazılmalıdır. Klavyede mevcut olmayan özel karakterlere, EKLE (simge ekle) menüsünden veya font penceresinden font olarak kopyalanarak ulaşılabilir. Bilgisayar yazılımları okunaklı olmayan karakterleri başka karakterlere dönüştürdüğünden, özgün dosyada ve son okuma dosyasında bu karakterler kontrol edilmelidir.

Hakem denetimi
Editörler tarafından okunarak başlangıç taramasından geçen makaleler, Editör Kurulu veya alanın uzmanları tarafından gözden geçirilir. Editörler, inceleme yapacak kişileri seçer ve makaleye ilişkin nihai kararı verir. Yazarlara makaleyi inceleyecek olan hakemler hakkında bilgi verilmez. Makaleler Editörler ve hakemler tarafından özel bilgi olarak kabul edilir. Editörler ve hakemler, çıkar çatışmasına yol açabilecek makaleleri inceleyemez.

MAKALE REVİZYONU
İlk hakem denetiminin ardından, ileri değerlendirmeye alınacak makaleler genellikle revize edilir. Makaleler, ilk karar tarihinden itibaren iki ay içerisinde revize edilmelidir. Uzatma talebi, iki aylık süre bitmeden en az iki hafta önce Editör Yardımcısı’ndan talep edilmelidir. Aksi takdirde, Türk immünoloji Dergisi, ilk karar tarihinden itibaren iki ay içerisinde revize edilmeyen makaleleri reddedecektir.

Hakemlerin yorumları yazarlara iletilmeli ve revizyonlar metnin sayfa ve sırasından başlatılmalıdır. Yazarlar, verilen veri ve referansların doğruluğundan sorumludur. Editörler, kanıtlanmış suistimal iddialarının olması halinde, makaleyi bilimsel literatürden geri çekme hakkını saklı tutar. Yazarlar tarafından imzalanan Telif Hakkı Devri ve Mali ifşa Formu, +90 224 2954149 nolu faks numarasına gönderilmeli veya tarandıktan sonra e-posta ile iletilmelidir. Her iki forma da, www.turkimmunoloji.dergisi.org adresinden ulaşılabilir.

Son Okuma
Makaleleri kabul edilen yazarlara, doğrudan yazıcıdan alınmış elektronik baskı gönderilir. Yazarlar tablo, şekil ve referanslar dahil olmak üzere makalenin tümünün son okumasının yapılmasından ve kontrolünden sorumludur. Yayını geciktirmemek için okunan sayfalar, 48 saat içerisinde dergiye iletilmelidir.

İngilizce Dil Kontrolü
Makaleler, yayımlanmadan önce İngilizce dil editörü tarafından redakte edilir.

Ön Online Yayın
Türk immünoloji Dergisi, makaleleri yeni sayıda yayımlamadan önce kabul edilen makalelerin özetlerini online olarak yayımlar.

Derneğin ve Derginin Web Site Adresleri
www.turkimmunoloji.org.tr (Türk İmmünoloji Derneği)
www.turkishimmunology.org (Türk İmmünoloji Dergisi)

Ø Türk immüoloji Dergisi’nde yayımlanmış makalelere atıfta bulunulurken, şu sıra izlenmelidir:

Akkoc T, Arikan C, Ozdemir C, Bahceciler NN, Barlan IB. Mycobacterium vaccae immunization to pregnant Balb/C mice downregulated IL-5 cytokine levels in splenocyte cultures of offsprings, Turk J Immunol 2002;7:25-8.

Ø Derginin adı, “Turk J Immunol” şeklinde kısaltılır.

© Türk İmmünoloji Derneği

YAZARLAR İÇİN KONTROL LİSTESİ
  • Çalışmanın içinde yazar adı, kurum bilgisi, etik kuruluna dair teşekkür yazısı vb olmadığından emin olunuz. Çalışmanızın danışmanlar tarafından yapılan değerlendirmesinde kör/yazarlar bilinmeden değerlendirme” ilkesince tarafsız bir şekilde ele alınabilmesi açısından bu önemlidir.
  • Çalışmanızın konu bakımından yeterli ve uygun bulunması durumunda intihal denetimine alınacağını unutmamalı ve çalışmayı hazırlarken intihal kapsamına girecek alıntılar yapmaktan kaçınmalısınız.
  • Makaleniz; tez, bildiri özeti, poster vb bir çalışmadan üretilmişse, bunu tarihini belirterek dip not olarak verdiğinizden emin olun.
  • Çalışmanızın telif hakkı devir formunu sisteme yüklemeden bir sonraki aşamaya geçemeyeceğiniz için lütfen formu doldurun ve sisteme yükleyin. Online sistemde iletmeniz yeterlidir, basılı olarak iletmeniz gerekmemektedir.
  • Çalışmanız size revizyon için geri geldiğinde kontrolünüzü yaptıktan sonra, çalışmanızın başlık ve özet kısmında değişiklik olmuş ise, makale adımlarında bu içeriği güncelleyiniz.
  • Çalışmanızın yayınlanması için yayınevi tarafından size gelen son bilgilendirmede çalışmanızı dikkatlice kontrol ettiğinizden emin olmanız gerekmektedir. Çalışma yayınlandıktan sonra üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.

LookUs & Online Makale