e-ISSN 2147-8325
Volume : 5 Issue : 1 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
Tip 1 Reaksiyon Pozitif Lepra Hastalarında Mast Hücreleri [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2017; 5(1): 1-4 | DOI: 10.25002/tji.2017.542

Tip 1 Reaksiyon Pozitif Lepra Hastalarında Mast Hücreleri

Renni Yunnati1, Fatihatul FM2, Fika A2, Prasetyowati S3, Indropo A4
1Lecturer of Department of Dermatology and Venereology, Medical Faculty Diponegoro University, Semarang, Indonesia.
2Bachelor of Medicine, Medical Faculty Diponegoro University, Semarang, Indonesia.
3Lecturer of Department of Dermatology and Venereology, Medical Faculty Diponegoro University, Semarang, Indonesia.
4Lecturer of Department of Dermatology and Venereology, Medical Faculty Airlangga University, Surabaya, Indonesia.

Giriş: Tip 1 reaksiyon, genel olarak lepra hastalarında hareket kısıtlılığı ve tedavinin kesilmesi ile ilişkili olan, kronik lepra hastalığının akut bir reaksiyonudur. Çalışmalar, reaktif tüberküloid lezyonlardan alınan biopsi materyallerinde, reaktif olmayan tüberküloid lezyonlarındakine göre daha az mast hücresi olduğunu göstermiştir.Lepra hastalarının granülomatöz lezyonlarındanda dansitesi çok yüksek olarak saptanan mast hücreleri, muhtemelen Tip 1 reaksiyona neden olmaktadır. Amaç: Tip 1 reaksiyon gösteren hastalar ile göstermeyen hastaların mast hücresi düzeylerini araştırmak. Yöntemler: Reaksiyonu oaln 28 hasta ile reaksiyon göstermeyen diğer 28 hasta, immünhistokimya boyaması ile saptanan mast hücreleri açısından irdelendi. Her iki gruptaki mast hücresi sayıları, Student-t testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Reaskiyon gösteren grupta mast hücreleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla idi (p<0.05). Sonuç: Lepra hastalarında, mast hücreleri tip 1 reaksiyon ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Lepra, Tip 1 reaksiyon, mast hücresi

Mast Cells in Leprosy Patients with Reversal Reactions

Renni Yunnati1, Fatihatul FM2, Fika A2, Prasetyowati S3, Indropo A4
1Lecturer of Department of Dermatology and Venereology, Medical Faculty Diponegoro University, Semarang, Indonesia.
2Bachelor of Medicine, Medical Faculty Diponegoro University, Semarang, Indonesia.
3Lecturer of Department of Dermatology and Venereology, Medical Faculty Diponegoro University, Semarang, Indonesia.
4Lecturer of Department of Dermatology and Venereology, Medical Faculty Airlangga University, Surabaya, Indonesia.

Background: Reversal reaction (RR) is an acute reaction on chronic episode which often contributes to withdrawal of treatment and disability in leprosy patients. Previous study showed that mast cells in reactive tuberculoid lesions biopsy material had lower density than non reactive tuberculoid lesions. Granulomatous lesions in leprosy patients with high mast cells density were more likely to progress into severe reversal reaction. Objective: To examine mast cells level in reversal reaction patients (RR) and non-reactional leprosy patients (non-RR) Methods: Fiftysix leprosy patients consist of 28 with reversal reactions and 28 non-reactional leprosy were assessed for mast cells levels by immunohistochemistry staining. The mast cell numbers in both groups were analyzed using Independent T-test. Results: Mast cells were increased in the reversal group (p<0.05). Conclusion: Mast cells level is associated with reversal reaction of leprosy.

Keywords: Leprosy, reversal reaction, mast cell

Renni Yunnati, Fatihatul FM, Fika A, Prasetyowati S, Indropo A. Mast Cells in Leprosy Patients with Reversal Reactions. Turk J Immunol. 2017; 5(1): 1-4
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale