ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Intracytoplasmic and Plasma Cytokine Levels of Natural Killer Cells in Patients with Asthma [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2021; 9(2): 86-94 | DOI: 10.5222/TJI.2021.42714

Intracytoplasmic and Plasma Cytokine Levels of Natural Killer Cells in Patients with Asthma

Nilgün Akdeniz1, Esin Çetin1, Gaye Erten Yurdagül1, Vuslat Yılmaz2, Bilun Gemicioglu3, Günnur Deniz1
1Istanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Immunology, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Neuscience, Istanbul, Turkey
3Istanbul University Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Pulmonary Diseases, Istanbul, Turkey

Objective: Natural killer cells play immunomodulatory role the pathogenesis of chronic inflammatory airway diseases. NK cells may induce allergic airway inflammation by increasing the production of type 2 cytokines.
Materials and Methods: We measured intracytoplasmic cytokine levels of IL-13, IL-4, IFNγ and IL-10 in NK cells and serum levels of IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-8, IL-4, IL-5, IL-6, IL-17, IL12, IL-13, IL-1β and IL-10 in patients with newly diagnosed asthma, asthmatic patients under treatment (UT) and controls by using flow cytometry and ProcartaPlex multiplex immunoassays kit.
Result: IFN-γ+NK1 cells were decreased in both patient groups; comparing both asthmatic groups, IFN-γ+NK1 cells were higher in asthmatics UT. Intracellular IL-4 of NK cells were higher in both patient groups vs. controls. IL-10+NK cells were lower in both patient groups vs. controls. We detected increased numbers of IL-13+NK2 cells in newly-diagnosed asthmatics vs. asthmatics UT and controls.
In serum we found elevated levels of IL-1β in newly-diagnosed asthmatics vs. asthmatics UT Newly-diagnosed asthmatics showed higher IL-8 levels compared to asthmatics UT and controls. We showed higher IL-5 levels in newly-diagnosed asthmatics vs. controls. Higher IL-13 levels were detected in newly-diagnosed asthmatics vs. other groups and also in controls vs. patients with asthma UT. IL-10 and IL-12 levels were decreased in newly-diagnosed asthmatics vs. controls. IL-2 levels were low in both asthmatics vs. controls.
Conclusion: In order to use NK cells as a therapeutic target, a strategy must be established to regulate its cytokine secretion functions with respect to their role of these cells in each disease.

Keywords: Asthma, flow cytometry, natural killer cells cytokines

Astımlı Hastalarda Doğal Öldürücü (NK) Hücre İntrasitoplazmik ve Plazma Sitokin Seviyeleri

Nilgün Akdeniz1, Esin Çetin1, Gaye Erten Yurdagül1, Vuslat Yılmaz2, Bilun Gemicioglu3, Günnur Deniz1
1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Doğal öldürücü hücreler, kronik inflamatuvar havayolu hastalıklarının patogenezinde immünomodülatör rol oynamaktadır. NK hücreleri, tip 2 sitokinlerin üretimini artırarak alerjik havayolu iltihabına neden olabilmektedir.
Gereç ve Yöntem: Yeni teşhis edilmiş (YT) astım hastalarında, tedavi altındaki (TA) astımlı hasta ve kontrol örneklerinde, NK hücre IL-13, IL-4, IFNγ ve IL-10'un intrasitoplazmik sitokin seviyeleri ve serumda IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-8, IL-4, IL-5, IL-6, IL-17, IL12, IL-13, IL-1β ve IL-10 seviyelerini akan hücre ölçer ve ProcartaPlex multipleks kiti kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: IFN-γ+ NK1 hücreleri her iki hasta grubunda da azalmıştır, her iki astımlı grup karşılaştırıldığında IFN-γ+ NK1 hücreleri TA astımlılarda daha yüksektir. NK hücrelerinin hücreiçi IL-4, kontrollere göre her iki hasta grubunda daha yüksektir. IL-10+ NK hücreleri, kontrollere göre her iki hasta grubunda daha düşüktür. TA astımlı ve kontrollere göre, YT astımlılarda IL-13+ NK2 hücrelerinin sayısının arttığı gözlenmiştir.
Serumda, yeni tanılı astımlılarda TA hastalara karşı yüksek IL-1β seviyeleri bulunmuştur. Yeni teşhis edilmiş astımlılar, astımlılar UT ve kontrollere kıyasla daha yüksek IL-8 seviyeleri göstermiştir. Yeni teşhisli astımlılarda kontrollere göre daha yüksek IL-5 seviyeleri saptanmıştır. Yeni teşhisli astımlılarda diğer gruplara göre ve ayrıca TA astımlı hastalara kıyasla kontrollerde daha yüksek IL-13 seviyeleri tespit edilmiştir. IL-10 ve IL-12 seviyeleri, yeni teşhişli astımlılarda kontrollere göre azalmıştır. IL-2 seviyeleri hem astımlılarda hem kontrollerde düşük saptanmıştır.
Sonuç: NK hücrelerini terapötik bir hedef olarak kullanmak için, her hastalıkta bu hücrelerin rolüne göre sitokin salgılama fonksiyonlarını düzenlemek amacıyla bir strateji oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Astım, akan hücre ölçer, doğal öldürücü hücre sitokinleri

Nilgün Akdeniz, Esin Çetin, Gaye Erten Yurdagül, Vuslat Yılmaz, Bilun Gemicioglu, Günnur Deniz. Intracytoplasmic and Plasma Cytokine Levels of Natural Killer Cells in Patients with Asthma. Turk J Immunol. 2021; 9(2): 86-94

Corresponding Author: Günnur Deniz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale